Användarvillkor

Units AB:s uppdrag
Units AB:s kunder består i huvudsak av konkursförvaltare, företag, stat, kommun, finansbolag och myndigheter. Units AB:s uppdrag är att som auktionsföretag mot provision förmedla egendom från säljare (även kallad uppdragsgivare/inlämnare) till köpare.

Köpare
Köpare blir den person eller företag som har avgivit det högsta budet när reservationspriset är uppnått och auktionen har avslutats. Vid eventuellt lika bud eller eventuella tvister avseende budgivningen är det Units AB som ensamt och slutgiltigt avgör vilket bud som har företräde. Om någon person eller företag bjuder för annans räkning skall den som är ombud alltid inneha en fullmakt från köparen. Det är köparen som ansvarar för att köpet blir fullföljt.

Köpare som deltager i online auktion skall följa Units AB:s regler och anvisningar. Besiktning av objekt skall ske före auktionen på av Units AB angiven tid eller enligt överenskommelse. Objekt köpta på online auktion skall betalas omgående och innan det att objektet hämtas. Buden är bindande.
Köparen ansvarar för hämtning, transport, emballering etc. av köpta objekt.

Units AB har rätten att byta ut användarnamn som vi anser stötande eller som används för att förvilla andra budgivare.

Säljare
Säljare är den person eller företag som anlitat Units AB för att auktionera ut egendom, också kallad uppdragsgivare eller inlämnare. I Units AB:s uppdrag ingår vanligtvis att upprätta en beskrivning av egendomen. Säljaren har ett ansvar mot Units AB för att denne äger egendomen, har full dispositionsrätt över densamma och att inga skulder som belastar egendomen.

Försäljningsobjekt
Egendom som utbjudes till försäljning finns för visning och leverans antingen hos Units AB:s auktionsanläggningar eller hos våra samarbetspartners. Den egendom som försäljes säljs alltid i befintligt skick. Det åvilar köpare att själva kontrollera utbjuden egendoms skick vid visning och godkänna att den motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, beskrivning, pris, karaktär m m. Moms tillkommer på avgivet högsta bud.

Visning
Plats och tid för visning av försäljningsobjekt varierar från fall till fall. Visningstider aviseras i objektsbeskrivningen. Det ankommer således på budgivaren att själv bilda sig en uppfattning att utbjuden egendom vid visning på plats. All utbjuden egendom säljs i befintligt skick. Den information som lämnas om utbjuden egendom är endast en allmän översikt.

Online auktion
Units AB håller regelbundet online auktioner på www.units.se. Visning sker på i objektsbeskrivningen anvisad plats. Den som vill bjuda egendom som utbjudes till försäljning måste registrera sig som kund hos Units AB. Den som avlämnar bud kan göra detta dygnet runt fram tills auktionerna stänger. Auktionen avslutas vid ett bestämt klockslag, dock fortsätter auktionen med två (2) minuters intervaller om någon lägger ett bud inom två (2) minuter före utsatt avslutstid (se mer information under Online auktionens gång nedan). Köpare är den som vid auktionens slut avgivit det högsta budet.

Units AB kontaktar den som har avgivit det högsta budet inom tjugofyra (24) timmar via telefon, e-mail eller fax. Den som avgivit det högsta budet är bunden av detta. Faktura på inropat objekt skickas via e-mail och har betalningsvillkor noll (0) dagar netto. För det fall kontakt inte tas enligt ovan inom tjugofyra (24) timmar har Units AB rätt att erbjuda egendomen till andra budgivare.

Units AB friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust samt följdskador som kan åsamkas budgivare eller dennes uppdragsgivare p.g.a. tekniska fel, kommunikationsproblem m m. Units AB har inte heller något ansvar för att bud ej registreras eller att kontakt ej etableras efter budgivningen eller fel budgivare kontaktas.

Reservationspris
Detta är en funktion som kan användas då vi säljer åt privatperson eller företag. Vid alla konkursauktioner är reservationspriset 1 krona.


Högsta bud
Den person eller företag som har avgivit det högsta budet när auktionen har avslutats är bunden vid sitt bud och skall omgående betala den faktura som skickas via e-mail natten efter auktionsavslutet. Moms tillkommer på avgivet högsta bud. I de fall moms inte tillkommer aviseras detta i objektsbeskrivningen.

Maxbud/budhöjaren
Bud som avges med hjälp av maxbudsfunktionen eller den så kallade budhöjaren är bindande i enlighet med informationen under rubriken Högsta bud ovan.

Online auktionens gång
Om någon lägger ett bud inom två (2) minuter före auktionens utsatta avslutstid kommer budgivningstiden att förlängas med två (2) minuter för att efterlikna en vanlig auktion. Vid sådana förhållanden måste budgivaren lägga ett nytt bud för att vara med i auktionen igen.

Betalning och leverans
Full betalning skall ske före det att köparen äger rätt att avhämta det inropade objektet. För det fall egendom utlämnats trots att full betalning inte skett förbehåller sig Units AB äganderätten och rätten att återta egendomen.
egendom blir således säljarens egendom fram till dess att full betalning ägt rum.
För att kontrollera om din faktura är avbokad som betald kan du logga in på "Mina sidor" under fliken "fakturor".
Faktureringsavgift tillkommer med 48:- + moms.
Om du vill ha din faktura ställd till en annan mottagare debiterar vi 200 kr + moms, kostnaden ska vara betald innan vi skriver om fakturan.

Hämtning av objekt
Inga objekt lämnas således ut innan dess att full betalning skett varför det alltid är av största vikt att betalningsanvisningarna som står på fakturan följes. På fakturan står datum, tid och plats för hämtning av köpta objekt. Medtag faktura och kvitto på betalning vid utlämningen. Om den som ropat in egendomen inte själv avhämtar varan utan anlitar annan t.ex. ett åkeri m m, är det viktigt att den som hämtar vet vilket objektsnummer hämtningen gäller därför skall objektsnumret alltid anges på fraktsedeln.

Datum för hämtning som anges i mail är i regel den enda tid då hämtning är möjlig, var för det viktigt att inroparen kontaktar Units AB om hämtaren inte har möjlighet att komma på angiven tid.

Om hämtning inte sker i utsatt tid har vi rätt att debitera dygnshyra om 300:- + moms/dygn.
Är det så auktionen hålls på annan plats än Units egna lokaler tillkommer det till en flyttkostnad av objektet till närmaste uppställningsplats.
Har objektet inte hämtats inom en vecka från utlämningsdagen har auktionsfirman rätt att destruera varan.

Budgivarens undersökningsplikt
Det ankommer på budgivare att noga undersöka den egendom denne som budgivaren bjuder på. Fel och brister kan förekomma på utbjuden egendom. Samtlig egendom som utbjudes säljs i "befintligt skick" varmed avses att egendomen säljs i det skick den befinner sig vid köpetillfället. Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning före auktionen ansvarar inte säljaren för. Ej heller för s.k. dolda fel. Detsamma gäller fel, brister och skador som framgår av beskrivning eller på annat sätt.

Skrivfel och tekniska fel
Eventuella skrivfel på Units AB:s webbsidor medför inget ansvar för egendoms skick i den mån det rätta förhållandet borde ha kunnat upptäckas vid en besiktning. Någon garanti lämnas inte för att bilder på utbjuden egendom exakt återger deras verkliga utseende.

Det står Units AB fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om p.g.a. oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Units AB förbehåller sig även rätten att blockera registrerade budgivare.
Units AB har rätt att häva alla ingågna köp även om de är betalda.

Units AB ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare utifrån vad som anförts ovan eller om bud ej registreras vid till exempel datorfel, kommunikationshinder m m.

Moms
Samtliga bud avges exklusive moms; moms tillkommer således på avgivet högsta bud. I de fall moms inte utgår anges detta klart i objektsbeskrivningen.

Betalningsvillkor
Betalning skall ske genom insättning på plusgiro 4735101-0.
Köparen skall till utlämningen medtaga kvitto på betalningen samt fakturakopia.


För de fall köpare önskar betala på annat sätt än genom insättning på plusgiro skall köparen kontakta Units AB som prövar från fall till fall om betalningsmedlet accepteras.

All information angående betalning av köpta objekt finns på fakturan.

Köparens betalningsdröjsmål och dröjsmål med hämtning.
För det fall att köpare inte erlägger betalning på sätt som angivits i dessa användarvillkor eller hämtar inropade objekt på utgiven tid äger Units AB rätt att vidtaga följande åtgärd:

-Har objektet inte betalats eller hämtats i tid kommer fakturan att skickas till inkasso efter 7 dagar.

Insamling och användning av personuppgifter
Genom att använda www.units.se godkänner du nedan angivna villkor och information om insamling och användning personuppgifter.

Units AB begär information av den som skapar ett konto och/eller handlar på www.units.se. Den information som lämnas kan kombineras med annan information som lämnats genom andra tjänster på www.units.se. Units AB sparar även information om ditt operativsystem och din browser, denna information använder Units AB för att på bästa sätt kunna upprätthålla service, utveckla hemsidan och de tjänster som finns på den samt för att skapa statistik för www.units.se. Den information som sparas är t.ex. din IP adress, antal besök, domännamn och sökord.

Units AB samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna driva www.units.se samt för att på bästa sätt kunna leverera de tjänster som du använder på www.units.se. Person- och organisationsnummer samlas in för att upprätthålla och öka säkerheten samt på grund av bokföringstekniska skäl. Med undantag för nedanstående lämnar Units AB inte ut de person- och företagsuppgifter som lämnas på www.units.se till utomstående.

Units AB lämnar endast ut personuppgifter i de fall lagen kräver detta eller om Units AB i god tro anser att det är nödvändigt för att
1) uppfylla föreskrifter i lag eller att efterfölja rättsliga beslut som delgivits Units AB,
2) försvara eller skydda rättigheter eller egendom tillhörande Units AB,
3) att under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster hos Units AB.

Units AB skyddar dina personuppgifter genom användning av säkerhetsteknik utformad för att skydda person- och företagsuppgifter från åtkomst, användning och utlämning av/till utomstående. Data lagras på säkrade servrar och konfidentiell information skyddas med kryptering.

Samtliga innehavare och användare av konto på www.units.se har personliga lösenord som användare är ansvariga för. Information om lösenord skall aldrig lämnas ut till utomstående. OM användaren delar dator med annan skall användaren alltid logga ut ur datorn för att skydda information i förhållande till andra användare av samma dator.

Units AB förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till www.units.se om försök till bedrägeri eller missbruk av tjänster som tillhandahålles på www.units.se föreligger. Rättsliga åtgärder vidtages om nekad åtkomst inte accepteras.

Cookies
Cookies används på Units AB:s webbsidor för att hjälpa användaren att få en personligt anpassad internet upplevelse och för att på lämpligt sätt hantera användarens besök.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att den person som besöker webbsidan igen kan få en personig anpassad upplevelse. Du som användare kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det.

Om cookie funktionen stängs av användaren då inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om Du som användare stänger av cookiefunktionen även för sessioncookies kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla hos Units AB.

Välkommen att använda våra tjänster på www.units.se.